Физические лица

Скачать

 

Тұрмыстық тұтынушыларға арналған электрмен жабдықтаудың жария шарты №________________

Қарағанды қ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «___» _________________2022 жылы

«Расчетный сервисный центр» ЖШС (энергиямен жабдықтаушы ұйым), 07.07.2009ж. № 000441 мемлекеттік лицензияға сәйкес тұтынушыларды электрмен жабдықтауды жүзеге асырушы, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін Директор А.Ю. Бернатавичус тұлғасында, бір жағынан, және
________________________________________________________________________________________бұдан әрі "Тұтынушы" немесе оның өкілі, ____________________________________________________________________________________ негізінде әрекет ететін, бұдан әрі "Тараптар", ал жеке - жеке "Тарап" деп аталатын, төмендегілер туралы осы электрмен жабдықтау шартын (бұдан әрі-шарт) жасасты:
1-тарау. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар
1. Осы Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) есептік кезең - тұтынылған электр энергиясы есепке алынатын және тұтынушыға төлеу үшін ұсынылатын электрмен жабдықтау шартымен айқындалатын уақыт кезеңі;
2) тұрмыстық тұтынушы - электр энергиясын тауарларды, жұмыстарды өндіруге (сатуға) және көрсетілетін қызметтерді ұсынуға байланысты емес өзінің тұрмыстық мұқтаждары үшін пайдаланатын жеке тұлға;
3) коммерциялық есепке алу аспабы - электр қуатын, электр энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;
4) электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесі - электр энергиясы мен қуаты шығынын анықтауға арналған коммерциялық есепке алу құралдарының жиынтығы (электр энергиясын есептеуіш, ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары) және өзара белгіленген схема арқылы жалғанған құрылғы (коммутациялық аппарат);
5) электр энергиясын сату нүктесі - энергиямен жабдықтаушы ұйыммен электр энергиясын беру туралы шарты бар энергия беруші ұйымның жауапкершілігі шекарасында орналасқан нүкте.
Осы Шартта қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының электр энергетикасы мен табиғи монополиялар саласындағы заңнамасына сәйкес қолданылады.

 

2-тарау. Шарттың мәні
2. Сатушы сату нүктесіне дейін Тұтынушыға электр энергиясын беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы осы Шарттың тәртібі мен талаптарына сәйкес тұтынған электр энергиясы үшін ақы төлеуге міндеттенеді.
3. Шарт Тұтынушымен оның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен энергия беруші ұйымның желісіне тікелей қосылған жабдығы мен коммерциялық есепке алу аспаптары болған жағдайда ғана жасалады.3-тарау. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу
4. Сатушы берген және Тұтынушы қабылдаған электр энергиясының көлемі коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткішімен, ал олар болмаған немесе уақытша бұзылған кезде - есептік жолмен анықталады.
5. Коммерциялық есепке алу аспаптарының саны осы Шартқа қосымшаға сәйкес коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесінде көрсетіледі.
6. Коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды Сатушының немесе энергия беруші ұйымның өкілдері сағат 21-00-ден кешіктірмей жүргізеді. Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін пайдалану барысында аспаптардың көрсеткіштерін қашықтықтан алу кез келген уақытта жүзеге асырылуы мүмкін.
Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін Тұтынушы өз бетімен шеше алады. Көрсеткішті шешу барысында және төлеу құжаттарын төлеу барысында Тұтынушы жіберген қателерді Сатушы және (немесе) энергия беруші ұйым олардың анықталуы бойынша және алты айдан аспайтындай мерзім ішінде есепке алады.

4-тарау. Электр энергиясы үшін ақы төлеудің тәртібі
7. Тұтынушы төлемді Сатушы берген төлем құжаты негізінде есептік айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей жүргізеді. Есептік кезең бір күнтізбелік айды құрайды.
Смарт-картасы бар коммерциялық есепке алу аспаптарын қолдануға негізделген электр энергиясының автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі болған жағдайда, Тұтынушы тұтынған электр энергиясы үшін төлемді төлем құжатынсыз өз бетінше анықтаған көлемде өтейді.
7-1. Егер тұтынушы электрмен жабдықтау шартының талаптарын бұзғаны үшін ажыратылса, онда оны қосуды энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым тұтынушының бұзушылықтарды жоюды және қосу үшін қызметке ақы төлеуді растайтын құжаттары қоса берілген өтінішін бергеннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүргізеді.
7-2. Тұтынушылар төлем құжаттарын пошта байланысы, интернет-ресурсы арқылы, энергиямен жабдықтаушы ұйымның персоналы немесе бірыңғай есеп айырысу ұйымы арқылы алады.
Осы Шарттың акцептінде тұтынушының жазбаша келісімі болған жағдайда, төлем құжаттарын және қарыздардың болуы туралы хабарламаларды интернет-ресурс немесе бірыңғай есеп айырысу ұйымы арқылы ғана алуға жол беріледі.
7-3. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспабын электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан тыс орнатқан жағдайда, электр желісінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан электр энергиясының коммерциялық есепке алу құралдарын орнатқан жерге дейінгі учаскедегі электр энергиясының шығындары шарт негізінде теңгерімінде желінің көрсетілген учаскесі тұрған иегердің меншігіне жатқызылады және Тұтынушының келісімі бойынша энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның есептік жолымен анықталады.
7-4. Тұтынушылар кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын шарт акцептінде көрсетілген тәсілдермен (электрондық пошта, факс, пошта жөнелтілімі, қысқа мәтіндік хабарлама, мультимедиялық хабарлама, қолданыстағы мессенджерлермен) электр энергиясын жеткізуді тоқтату (шектеу) туралы хабарлама алады.
8. Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу тұтынушыларға 3 (үш) күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын ала хабарлағаннан кейін жүзеге асырылады және осы шартты қайта жасасу үшін негіз болып табылмайды.


5-тарау. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері
9. Тұтынушы:
1) жасалған шарттарға сәйкес электр энергиясын алуға;
2) электр энергиясын оған қажетті мөлшерде
пайдалануға;
3) жасалған шарттың талаптарына сәйкес энергия өндіруші, энергия беруші және энергиямен жабдықтаушы ұйымдардан электр энергиясын жеткіліксіз жеткізуден немесе сапасыз жеткізуден келтірілген нақты залалды өтеуді талап етуге;
4) шарттар жасасуға және оларды орындауға байланысты даулы мәселелердi шешу үшiн сотқа жүгiнуге;
5) тұтынылған электр энергиясы үшін оны тұтыну көлеміне қарай сараланған тарифтер бойынша ақы төлеуді жүргізуге;
6) Сатушыны күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабардар ету және тұтынылған электр энергиясы үшін толық ақы төлеу талабымен Шартты біржақты тәртіппен бұзуға;
7) тұтынылған электр энергиясының көлемі бойынша есептеулерді егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, төлем құжатын Сатушыдан талап етуге;
8) қызмет көрсетуші энергиямен жабдықтаушы ұйымды жаңа энергиямен жабдықтаушы ұйымға ауыстыруға құқылы.
10. Тұтынушы:
1) электр энергиясын сатып алу-сату шартында айқындалған энергия тұтыну режимдерiн сақтауға;
2) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесiндегi электр энергиясының стандарттық жиiлiгiн ұстап тұруға бағытталған нормативтiк талаптарды орындауға;
3) жасалған шарттарға сәйкес босатылған, берiлген және тұтынылған электр энергиясының ақысын уақтылы төлеуге;
4) энергиямен жабдықтаушы және энергия берушi ұйымдардың жұмыскерлерiн коммерциялық есепке алу аспаптарына, сондай-ақ мемлекеттiк энергетикалық қадағалау және бақылау жөнiндегi органның жұмыскерлерiн, жергілікті атқарушы органдардың уәкілетті өкілдерін электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйiн және пайдалану қауiпсiздiгiн бақылауды жүзеге асыру үшiн жiберуге міндетті.

6-тарау. Сатушының құқықтары мен міндеттері
11. Сатушы, энергия беруші ұйымды қатыстыру арқылы:
1) төлем болмаған, сондай-ақ шартта белгіленген мерзімде электр энергиясы үшін толық төленбеген жағдайда кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын тұтынушының шарт акцептінде (электрондық поштамен, факспен, пошта жөнелтілімімен, қысқа мәтіндік хабарламамен, мультимедиялық хабарламамен, қолданыстағы мессенджерлерді пайдалану) көрсетілген тәсілдермен тұтынушыны хабардар ете отырып, электр энергиясын беруді толық немесе ішінара тоқтатуға;
2) шартты жасаумен немесе орындалуымен байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге құқылы.
12. Сатушы:
1) жасалған Шарттарға сәйкес электр энергиясын беруге;
2) Тұтынушыға келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуге;
3) Тұтынушыға хабарлама жіберу фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен электр энергиясы үшін төлемегені немесе толық төлемегені үшін электр энергиясын беруді тоқтата тұрғанға дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Тұтынушыны хабардар етуге;
4) бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру орналастыру арқылы, сондай-ақ төлем құжаттарындаға осы өзгерістерді көрсете отырып, электрмен жабдықтау қызметтеріне тарифтер, олардың өзгеруі туралы Тұтынушыны хабардар етуге;
5) Тұтынушыдан өзіне берілген электр энергиясы үшін өз кассалары арқылы, сондай-ақ банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы төлемдерді қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті. Тұтынушыдан өзіне берілетін электр энергиясы үшін интернет-ресурстар немесе терминалдар, төлем агенттері, төлем ұйымдары сияқты қосымша көздер арқылы төлемдер қабылдауға жол беріледі;
6) тұтынылған электр энергиясы үшін төлем құжатын Тұтынушыға ай сайын ұсынуға;
7) жабдықты жөндеу және жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізу үшін Тұтынушыны электр энергиясымен жабдықтауды тоқтату туралы ажыратудан күнтізбелік үш күн бұрын жоспарлы тоқтату туралы хабардар етуге;
8) табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын беруге міндетті.7-тарау. Тараптардың жауапкершілігі
13. Электрмен жабдықтау шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, тараптар нақты келтірілген зиянды өз еркімен өтеуге немесе келіспеген жағдайда сот шешімі бойынша өтеуге міндетті.
14. Тараптар форс-мажор (зілзалалар, әскери әрекеттер, террористік актілер) жағдайларынан туындаған, сонымен қатар тараптардың еркінен тыс болған түрлі (электр беру желілерінің және басқа жабдықтардың зақымдалуы немесе ұрлануы) жағдайларда электр энергиясын берудегі үзілістер үшін материалдық жауапты болмайды.

 

8-тарау. Қорытынды ережелер
15. Шарт Тұтынушы қосылған желіге нақты қосылған сәттен бастап жасалған және бір жыл мерзімге жарамды болып есептеледі.
Тараптардың бірінің мерзімнің аяқталуы туралы Шартты тоқтату немесе өзгерту туралы өтініші болмаған кезде, ол белгіленбеген мерзімге және оны жасасу кезінде Шартта көзделген талаптарда ұзартылған болып есептеледі
16. Осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты Сатушы мен Тұтынушы арасындағы барлық даулы мәселелер туындаған жағдайда, Сатушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде даулы мәселені өз еркімен шешу үшін Тұтынушыға хабарлайды.
17. Шартқа тараптардың келісуімен енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ережелеріне қайшы келмеуі тиіс, олар қосымша келісім түрінде ресімделеді, тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылып, заңнамада белгіленген тәртіп бойынша ресімделеді.
18. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады.


9-тарау. Тараптар деректемелері

«Сатушы»
«Расчетный сервисный центр» ЖШС
100008 Қарағанды қаласы, құр. 35 Б
ЖСК KZ858562203116477888
БСК KCJBKZKX
«Банк ЦентрКредит» АҚ
БСН 031040000176
Тел/факс: 8(7212) 90-01-90, 90-01-52
www.krsc.kz


Директор

__________________ А.Ю. Бернатавичус

 

 

«Тұтынушы»

Аты-жөні_______________________________________
Мекен-жайы_____________________________________ 
ЖСН ____________________________________________
Жеке куәлік / басқа құжат
№ ______________________________________________
Берілген күні _____________________________________
Кіммен берілді___________________________________


______________ _______________________
Қолы ТАЖ

 

Публичный договор
электроснабжения для бытовых потребителей
№__________

г.Караганда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «__»__________________ 2022 года

ТОО «Расчетный сервисный центр» (энергоснабжающая органи-зация), осуществляющее электроснабжение потребителей, согласно государственной лицензии № 000441 от 07.07.2009 г., именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Директора Бернатавичус А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Потребитель» или его представитель, в лице __________________________________________________действующий на основании_________________________, __________________________________________________именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», за-ключили настоящий договор электроснабжения (далее - Договор) о нижеследующем:

Глава 1. Основные понятия, используемые в Договоре
1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:
1) расчетный период - период времени, определяемый договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю;
2) бытовой потребитель - физическое лицо, использующее элек-трическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг;
3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предна-значенное для коммерческого учета электрической мощности, электрической энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
4) система коммерческого учета электрической энергии - совокуп-ность приборов коммерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности (счетчик электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный аппарат), соединенные между собой по установленной схеме;
5) точка продажи электрической энергии - точка, расположенная на границе ответственности энергопередающей организации, с которой энергоснабжающая организация имеет договор на передачу электрической энергии.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в сферах естественных монополий.

Глава 2. Предмет Договора
2. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую энергию до точки продажи, а Потребитель обязуется производить оплату за потребленную электрическую энергию в порядке и на условиях согласно Договору.
3. Договор заключается с Потребителем только при наличии у него оборудования непосредственно присоединенного к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, и приборов коммерческого учета.

Глава 3. Учет потребляемой электрической энергии
4. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и принятой Потребителем, определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нару-шении - расчетным путем.
5. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого учета согласно приложению к на-стоящему Договору.
6. Снятие показаний приборов коммерческого учета производится не позднее 21-00 часа представителями Продавца или энергопере-дающей организации. Дистанционное снятие показаний при ис-пользовании автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии допускается в любое время.
Допускается самообслуживание Потребителя при снятии показаний приборов коммерческого учета. Ошибки, допущенные Потре-бителем при снятии показаний и оплате платежных документов, учитываются Продавцом и (или) энергопередающей организацией по мере их выявления в пределах срока, не превышающего шести месяцев.

Глава 4. Порядок оплаты электрической энергии
7. Оплата производится Потребителем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежного документа, выписанного Продавцом. Расчетный период составляет один календарный месяц.
В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем само-стоятельно в определяемом объеме без выставления платежного документа.
7-1. Если Потребитель отключен за нарушение условия договора электроснабжения, то подключение его производится энергопере-дающей (энергопроизводящей) организацией в течении 1 (одного) рабочего дня, после обращения потребителя с приложением доку-ментов, подтверждающих устранение нарушения и оплаты услуги за подключение.
7-2. Потребители получают платежные документы через почтовую связь, интернет-ресурс, персоналом энергоснабжающей организации или единую расчетную организацию.
Допускается получения платежных документов и уведомлений о наличии задолженностей только через интернет-ресурс или единой расчетной организации, в случае наличия письменного согласия потребителя в акцепте настоящего договора.
7-3. В случае установки прибора коммерческого учета электриче-ской энергии не на границе балансовой принадлежности электри-ческой сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки приборов коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем энергопередающей (энергопроизводящей) организацией по согласованию с Потребителем.
7-4. Потребители получают уведомления о прекращении (ограни-чение) поставки электрической энергии способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправ-лением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным со-общением, действующими мессенджерами) не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
8. Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомления потребителей не менее чем за 3 (три) рабочих дня через средства массовой информации и не явля-ется основанием для перезаключения данного Договора.

Глава 5. Права и обязанности Потребителя
9. Потребитель имеет право:
1) получать электрическую энергию в соответствии с заключенным Договором;
2) использовать электрическую энергию в необходимом ему коли-честве;
3) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энерго-снабжающей организаций возмещения реального ущерба, причи-ненного недопоставкой или поставкой некачественной электриче-ской энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;
4) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора;
5) производить оплату за потребленную электрическую энергию по тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов ее потребления;
6) расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии уведомления Продавца за 30 (тридцать) календарных дней и полной оплаты за потребленную электрическую энергию;
7) требовать от Продавца платежный документ с детальной рас-шифровкой начислений, по объемам потребленной электрической энергии;
8) сменить обслуживающую энергоснабжающую организацию на новую энергоснабжающую организацию.
10. Потребитель обязан:
1) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи электрической энергии;
2) выполнять нормативные требования, направленные на поддер-жание стандартной частоты электрической энергии в единой элек-троэнергетической системе Республики Казахстан;
3) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потреб-ленную электрическую энергию согласно заключенным договорам;
4) допускать работников энергоснабжающих и энергопередающих организаций к приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

Глава 6. Права и обязанности Продавца
11. Продавец, посредством привлечения энергопередающей орга-низации, имеет право:
1) прекратить полностью или частично подачу электрической энергии уведомив Потребителя способами, указанными в акцепте договора (электронной почтой, факсом, почтовым отправлением, коротким текстовым сообщением, мультимедийным сообщением, действующими мессенджерами) потребителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, в случае отсутствия оплаты, а также не полной оплаты за электрическую энергию в установленные Договором сроки;
2) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением Договора.
12. Продавец обязан:
1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с заклю-ченными договорами;
2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб;
3) уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) кален-дарных дней до приостановления подачи электрической энергии за неоплату или не полной оплаты за электрическую энергию спо-собом, позволяющим подтвердить факт отправки уведомления Потребителю;
4) информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснаб-жения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня, а также с указанием информации о данных изменениях в платежных документах;
5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляе-мую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Допускается прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через дополни-тельные источники, в том числе посредством интернет-ресурсов, терминалов, платежных агентов, платежных организаций;
6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для оплаты за потребленную электрическую энергию;
7) информировать Потребителя о планируемом прекращении по-дачи электрической энергии в связи с проведением со стороны энергопередающих организаций плановых работ по ремонту обо-рудования и подключению новых потребителей не позднее, чем за три календарных дня до отключения;
8) предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласован-ным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий.

Глава 7. Ответственность Сторон
13. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-зательств по Договору, Стороны обязаны возместить причиненный реальный ущерб в добровольном порядке либо в случае не достижения договоренности - по решению суда.
14. Стороны не несут материальной ответственности за перерывы в подаче электрической энергии, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и терро-ристические акты), а также обстоятельствами, не зависящими от сторон (хищение или повреждение линий электропередачи и другого оборудования).

Глава 8. Заключительные положения
15.Договор считается заключенным с момента фактического под-ключения Потребителя к присоединенной сети и действителен сроком на 1 (один) год.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении или изменении Договора об окончании срока, он считается продленным на неопределенный срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при его заключении.
16. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и Потребителем, связанных с исполнением условий данного Дого-вора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет По-требителя для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае не достижения договоренности решения спорных вопросов осуществляется по решению суда, по месту исполнения данного Договора.
17. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в Договор, не должны противоречить положениям Догово-ра, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписы-ваются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.
18. Договор составлен на государственном и русском языках.

Глава 9. Реквизиты сторон

«Продавец»
ТОО «Расчетный сервисный центр»
г.Караганда, ул.Лободы стр. 35 Б
ИИК KZ858562203116477888
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»
БИН 031040000176
Тел/факс: 8(7212) 900-163, 900-164
www.krsc.kz


Директор

___________________ Бернатавичус А.Ю.

 

«Потребитель»

ФИО_____________________________________________
Адрес ____________________________________________
__________________________________________________
ИИН _________________________________
Уд. личности / иной документ
№ ___________________________________
Дата выдачи __________________________
Кем выдано ___________________________


______________ _______________________
Подпись ФИО

 

 

 

 

Тұрмыстық тұтынушыларға
арналған электрмен
жабдықтаудың үлгілік шартына
қосымша
№___________ от «___»___________20__ ж.
Адрес_______________________________________

Коммерциялық есепке алу аспаптарының
тізбесі

№ р/р Атауы Есептеуіш типі Зауыттық нөмірі Ток
трансформаторлары Коэффициентті
Есептеу
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

Энергия беруші (энергия өндіруші)

____________________________________

«Тұтынушы»
ұйым
 _______________________


Приложение
к Типовому договору
электроснабжения для
бытовых потребителей
№___________ от «___»___________20__ ж.
Адрес_______________________________________Перечень приборов коммерческого учета

№ п/п Наименование Тип счетчика Заводской номер Трансформаторы тока Расчет коэффициента
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4

Энергопередающая (энергопроизводящая)
организация
_________________________

Потребитель

______________________________